Oldal kiválasztása

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A weboldal működésével és a szállásfoglalás folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján történő szállásfoglalásra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon https://panonest.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

  1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Hirkó Horváth Viktória

A szolgáltató székhelye: 3855 Fancsal, Arany János utca. Hrsz.: 1161

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@panonest.hu

A szolgáltató képviselője: Hirkó Horváth Viktória

Adószáma: 57972107-1-25

Telefonszáma: +36 20 265 7376

A szerződés nyelve: magyar

  1. Alapvető rendelkezések:

2.1.        A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a https:// panpnest.hu/adatkezelesi-tajekoztato

2.2.        A jelen ÁSZF 2022. február 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosítások a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et elfogadni nem kívánja, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.

2.3.        Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben, és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az oldal tartalmának megtekintésére.

2.4.        Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  1. Szállásfoglalás

3.1.        A szállás interneten keresztül, a panonest.hu weboldalon keresztül foglalható.

3.2          Jelen ÁSzF feltételei a telefonos vagy emailen történő foglalás esetén is érvényesek.

3.3.        Szállásfoglalás weboldalon keresztül

3.3.1      A szállásfoglalás az érkezési és távozási dátum megjelölésével, valamint az érkezők létszámának megadásával történik. Az adatok megadása értelemszerűen, a kitöltési mezők segítségével történhet.

3.3.2.     A szabad lakóhelyek függvényében a Vendég kiválaszthatja, hogy melyik lakóegységet kívánja elfoglalni.

3.3.3.     A teljes időtartamra érvényes foglalási díj a lakóegység képe alatt látható. Az ár Forintban értendő és tartalmazza az ÁFA-t valamint az idegenforgalmi adót.

3.3.4.     A foglaláshoz szükséges adatokat (teljes név, lakóhely, elérhetőségek) kötelező megadni, ahhoz, hogy a foglalás megtörténjen.

3.3.5.     A „foglalás most” megnyomásával véglegesíthető a szállásfoglalási igény.

3.4          Emailen vagy telefonon történő foglalás esetén, a Vendég közvetlenül az Üzemeltetővel egyeztet, aki bekéri a szükséges adatokat és így rögzíti a szállásfoglalási igényt.

3.5          Minden foglalás esetében, a beérkezett igényt követően, az Üzemeltető egy megerősítő e-mailt küld a megadott email címre. A levél tartalmazza a rögzített adatokat, a szállás megnevezését, az időtartamot és a létszámot, valamint a kért szolgáltatásokat és a teljes foglalás ellenértékét, valamint a fizetés módját. A foglalás akkor válik érvényessé, ha a Vendég a megerősítő levélre a megadott határidőig válaszol, azaz a foglalást írásban visszaigazolja. A Vendég visszaigazolásának elmaradása esetén a foglalást törli a Szolgáltató.

  1. Fizetés

4.1.        A fizetés vagy előre utalással vagy a helyszínen készpénzzel történhet. Helyszíni bankkártyás fizetés vagy egyéb fizetőeszközzel (pl.: SZÉP kártya) a fizetés nem lehetséges.

4.2          Az Üzemeltető által küldött megerősítő levél tartalmazza a foglalás során a Vendég által választott módozatot. (előre utalás vagy készpénz) Utalás esetén a megerősítő levélben megjelölt időpontig meg kell történnie az utalásnak. Ennek elmaradása esetén a foglalás törlődik.

4.3.        A fizetést követően az Üzemeltető a fizetett összeggel egyenértékű, a foglalás során megadott névre szóló számlát küld.

  1. Egyéb feltételek

5.1.        A foglalás legkésőbb 15 naptári nappal az érkezés előtt mondható vissza, kizárólag az info@panonest.hu elektronikus mail címre küldött levéllel. Érvényes lemondás esetén a teljes foglalási összeg visszautalásra kerül. Kései visszamondás esetén a Szolgáltató jogosult a teljes foglalási összeget megtartani.

5.2.        A lakóegységet az érkezés napján, 15 és 20 óra között lehet elfoglalni, a távozás napján délelőtt 10 óráig el kell hagyni. A fentiektől való eltérés esetén a Szolgáltató jogosult extra díjat felszámolni.

5.3.        A Szolgáltató jogosult a foglalást azonnali hatállyal visszamondani, ha Vendég viselkedése veszélyt jelent másra vagy önmagára, zavarja mások nyugalmát vagy kárt okoz a szállás bármely egységében. Ebben az esetben a foglalási díjat a Szolgáltató jogosult megtartani.

5.4.        A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy, a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. Az okozott károkat a Szolgáltató jogosult megtéríttetni a Vendéggel.

5.5.        Háziállat a szállásra bevihető, de minden olyan károkozásért melyet a Vendég által hozott kisállat okoz a 5.4-es pont szerint felelős.

5.6          A lakóingatlanok belső helyiségeiben a dohányzás tilos. A tilalom vonatkozik elektromos cigaretták minden típusára is.

5.7          A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

5.8.        A vendégek mindenkor kötelesek a házirend betartására, melyet a szálláson nyomtatott formában és a weboldalon is megtalálnak.

  1. Szolgáltató kötelezettségei és jogai

6.1          A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint, az elvárható legjobb minőségben teljesíteni.

6.2          A Szolgáltató köteles az írásos panaszokat kivizsgálni, azokra mielőbb reagálni, és a folyamatot teljes egészében dokumentálni.

6.3          A Szolgáltató minden esetben köteles gondoskodni a vendégek adatainak védelméről és az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint eljárni.

6.4.        Elháríthatatlan akadály (Vis Major) esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől. Ilyen esetben törekszik arra, hogy a Vendég ért kárt és hátrányt a lehető legkisebbre korlátozza és mindent megtesz, hogy a vendéget kárpótolja.

  1. Vitarendezés

7.1.        Szolgáltató és Vendég a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, megegyezésre törekszenek.

7.2.        A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság törvényei, rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

panonest.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I. Általános rész

A tájékoztató célja PANONEST.HU a jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) útján közérthetően és átláthatóan ad részletes tájékoztatást a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről.
Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége, az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége A személyes adatok kezelője (a továbbiakban: Adatkezelő):

név:               Hirkó Horváth Viktória

székhely:      3855 Fancsal, Arany János utca. Hrsz.: 1161

képviseli:      Hirkó Horváth Viktória

telefon:         +36 20 265 7376

e-mail:          info@panonest.hu

honlap:         https://panonest.hu

Az adatkezeléshez kapcsolódó alapvető fogalmak Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmakon az alábbiakat kell érteni:

a)   Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b)   Személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

c)   Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

d)   Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, így különösen az Adatkezelő, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

e)   Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, az adatfeldolgozó igénybevételéhez az érintett hozzájárulására nincs szükség, azonban az adatfeldolgozó személyéről az érintettet tájékoztatni kell.

f)    Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

g)   Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

h)   Felügyeleti hatóság: egy tagállam által a GDPR 51. cikkének megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH).

Érintett személyek köre Az adatkezelés szempontjából érintettnek minősül:

a)   honlapot látogató személy;

b)   a szállást foglaló személy;

Adatfeldolgozó igénybevétele Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely megfelelő garanciákat nyújt az adatkezeléssel szembeni jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintett jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az Adatkezelő az „Adatkezelések” részben megjelölt adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe.

Az adatkezeléssel összefüggésben az érintettek által gyakorolható jogok Az Adatkezelő biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel, azzal, hogy az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami a szükséges és arányos mértékben korlátozhatja az érintetti jogok érvényesülését, ha ez az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme, illetve polgári jogi követelések érvényesítése érdekében szükséges (GDPR 23. cikk).

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő – a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat. Ezen jog teljesítését szolgálja a jelen Tájékoztató is.

Az Adatkezelő akkor is az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban meghatározott információkat, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő – az érintett eltérő kérése hiányában – széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az Adatkezelő a helyesbítésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy azokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha kizáró ok nem áll fenn.

Az Adatkezelő a törlésről tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Korlátozáshoz való jog

Bizonyos esetekben az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az Adatkezelő a korlátozásról tájékoztatja azokat a címzetteket, amelyekkel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez (megkötéséhez) szükséges és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatai továbbítását.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az jogos érdeken alapul. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik. Ez esetben az adatok tovább nem kezelhetőek.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

Közös adatkezelés, Profilalkotás,

Különleges adatok, Adattovábbítás 3. országba

Az adatokkal kapcsolatban közös adatkezelés nem történik.

Az adatkezelő semmilyen formában nem végez profilalkotást.

Különleges adatok kezelése egyik adatkezelés kapcsán sem történik.

Adattovábbítás 3. országba vagy nemzetközi szervezethez nem történik.

Az érintett kérelmeinek kezelése Az Adatkezelő számára az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek (pl.: hozzájárulás visszavonása, tiltakozás) a megjelölt elérhetőségekre küldhetőek.

Az Adatkezelő az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy héten belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Szükség esetén ez a határidő – figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát – további egy hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy héten belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Panasz benyújtásának joga,

Bírósági jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, úgy jogosult panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely:              1055 Budapest, Falk Miksa utca 55.

Postacím:              1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:                 +36 (1) 391-1400

Telefax:                 +36 (1) 391-1410

Honlap:                 www.naih.hu

E-mail:                   ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, bírósági jogorvoslattal is élhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszéken (Fővárosi Törvényszék) kell megindítani, azonban az érintett a pert a belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszéken is megindíthatja.

1. Adatkezelések

II/1. Honlapon alkalmazott sütik
II/3. Szállásfoglalással kapcsolatos adatkezelések
Az adatok címzettje, illetve a címzettek kategóriái A személyes adatok címzettje az Adatkezelő adatfeldolgozói, valamint

a)     számlázási adatok: NAV

b)     vendégéjszakák: Helyi önkormányzat

c)     foglalási adatok: Magyar Turisztikai Ügynökség (kizárólag statisztikai adatok anonimizálva)

Adatfeldolgozó igénybevétele Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe:
Adatfeldolgozó neve
KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu)
Adatfeldolgozó elérhetősége
1031 Budapest, Záhony utca 7.
Tevékenység
számlázó rendszer
Időtartam
folyamatos
Egy adott tevékenység ellátásához az Adatkezelő jogosult a fentieken kívül eseti jelleggel egyéb adatfeldolgozót is igénybe venni, amelyről egyedileg tájékoztatja az érintettet.
Érintettet megillető jogok A jelen fejezetben ismertetett adatkezeléssel kapcsolatban az érintett az alábbi jogokat gyakorolhatja:

Tájékoztatáshoz, Hozzáféréshez, Helyesbítéshez, Korlátozáshoz, Panasz/jogorvoslat benyújtásához való jogot.

 

Foglald le szállásod időben, nehogy lemaradj!