Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik. A weboldal működésével és a szállásfoglalás folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján történő szállásfoglalásra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon https://panonest.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

  1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Hirkó Horváth Viktória

A szolgáltató székhelye: 3855 Fancsal, Arany János utca. Hrsz.: 1161

A szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@panonest.hu

A szolgáltató képviselője: Hirkó Horváth Viktória

Adószáma: 57972107-1-25

Telefonszáma: +36 20 265 7376

A szerződés nyelve: magyar

  1. Alapvető rendelkezések:

2.1.      A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a https:// panpnest.hu/adatkezelesi-tajekoztato

2.2.      A jelen ÁSZF 2023. június 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosítások a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et elfogadni nem kívánja, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.

2.3.      Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, az ÁSZF-ben, és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az oldal tartalmának megtekintésére.

2.4.      Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

 

 

  1. Szállásfoglalás

3.1.      A szállás interneten keresztül, a panonest.hu weboldalon keresztül foglalható.

3.2       Jelen ÁSzF feltételei a telefonos vagy emailen történő foglalás esetén is érvényesek.

3.3.      Szállásfoglalás weboldalon keresztül

3.3.1    A szállásfoglalás az érkezési és távozási dátum megjelölésével, valamint az érkezők létszámának megadásával történik. Az adatok megadása értelemszerűen, a kitöltési mezők segítségével történhet.

3.3.2.   A szabad lakóhelyek függvényében a Vendég kiválaszthatja, hogy melyik lakóegységet kívánja elfoglalni.

3.3.3.   A teljes időtartamra érvényes foglalási díj a lakóegység képe alatt látható. Az ár Forintban értendő és tartalmazza az ÁFA-t valamint az idegenforgalmi adót.

3.3.4.   A foglaláshoz szükséges adatokat (teljes név, lakóhely, elérhetőségek) kötelező megadni, ahhoz, hogy a foglalás megtörténjen.

3.3.5.   A „foglalás most” megnyomásával véglegesíthető a szállásfoglalási igény.

3.4       Emailen vagy telefonon történő foglalás esetén, a Vendég közvetlenül az Üzemeltetővel egyeztet, aki bekéri a szükséges adatokat és így rögzíti a szállásfoglalási igényt.

3.5       Minden foglalás esetében, a beérkezett igényt követően, az Üzemeltető egy megerősítő e-mailt küld a megadott email címre. A levél tartalmazza a rögzített adatokat, a szállás megnevezését, az időtartamot és a létszámot, valamint a kért szolgáltatásokat és a teljes foglalás ellenértékét, valamint a fizetés módját. A foglalás akkor válik érvényessé, ha a Vendég a megerősítő levélre a megadott határidőig válaszol, azaz a foglalást írásban visszaigazolja. A Vendég visszaigazolásának elmaradása esetén a foglalást törli a Szolgáltató.

  1. Fizetés

4.1.      A fizetés kizárólag előre utalással, a teljes összeg elutalásával történhet. Helyszíni fizetés vagy egyéb fizetőeszközzel (pl.: SZÉP kártya) a fizetés nem lehetséges.

4.2       Az Üzemeltető által küldött díjbekérő levél tartalmazza a foglalás során a Vendég által választott időpontot, az utalási határidőt és a teljes díj összegét.  A foglaló utalásának a megjelölt határidőig meg kell történnie. Ennek elmaradása esetén a foglalás törlődik, az Üzemeltető a szállást más számára biztosítja.

4.3.      A fizetést követően az Üzemeltető a fizetett összeggel egyenértékű, a foglalás során megadott névre szóló számlát küld.

  1. Lemondás

5.1.      A foglalás legkésőbb 15 naptári nappal az érkezés előtt mondható vissza, kizárólag az info@panonest.hu elektronikus mail címre küldött levéllel. Érvényes lemondás esetén a teljes foglalási összeg visszautalásra kerül. Kései visszamondás esetén a Szolgáltató jogosult a teljes foglalási összeget megtartani.

 

  1. Egyéb rendelkezések

6.1.      A lakóegységet az érkezés napján, 15 és 20 óra között lehet elfoglalni, a távozás napján délelőtt 10 óráig el kell hagyni. A fentiektől való eltérés esetén a Szolgáltató jogosult extra díjat felszámolni.

6.2.      A Szolgáltató jogosult a foglalást azonnali hatállyal visszamondani, ha Vendég viselkedése veszélyt jelent másra vagy önmagára, zavarja mások nyugalmát vagy kárt okoz a szállás bármely egységében. Ebben az esetben a foglalási díjat a Szolgáltató jogosult megtartani.

6.3.      A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy, a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni. Az okozott károkat a Szolgáltató jogosult megtéríttetni a Vendéggel.

6.4.      Háziállat a szállásra bevihető, de minden olyan károkozásért melyet a Vendég által hozott kisállat okoz a 6.3-es pont szerint felelős.

6.5       A lakóingatlanok belső helyiségeiben a dohányzás tilos. A tilalom vonatkozik elektromos cigaretták minden típusára is.

6.6       A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

6.7.      A vendégek mindenkor kötelesek a házirend betartására, melyet a szálláson nyomtatott formában és a weboldalon is megtalálnak.

  1. Szolgáltató kötelezettségei és jogai

7.1       A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint, az elvárható legjobb minőségben teljesíteni.

7.2       A Szolgáltató köteles az írásos panaszokat kivizsgálni, azokra mielőbb reagálni, és a folyamatot teljes egészében dokumentálni.

7.3       A Szolgáltató minden esetben köteles gondoskodni a vendégek adatainak védelméről és az adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint eljárni.

7.4.      Elháríthatatlan akadály (Vis Major) esetén a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal elállni a szerződéstől. Ilyen esetben törekszik arra, hogy a Vendég ért kárt és hátrányt a lehető legkisebbre korlátozza és mindent megtesz, hogy a vendéget kárpótolja.

  1. Vitarendezés

8.1.      Szolgáltató és Vendég a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni, megegyezésre törekszenek.

8.2.      A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a Magyar Köztársaság törvényei, rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

 

 

  1. Szerzői jogok

9.1.      Miután a https:/panonest.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

Budapest, 2023. június 1.